Regulamin

REGULAMIN

Regulamin korzystania Internetowego Serwisu Tłumaczeń www.tlumaczenia-online.pl

Z dnia 25 kwietnia 2015 r.

§ 1.

1. Internetowy Serwis Tłumaczeń tłumaczenia-online.pl (zwany dalej: Serwisem) jest serwisem internetowym, którego operatorem jest ITAMAR Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Wyszyńskiego 12/4, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384706, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL6312630168, numer Regon: 241901707.

2. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ITAMAR Group Sp. z o.o., zwaną dalej Operatorem oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Dokonanie rejestracji konta w Serwisie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z usług Serwisu jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 2.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Serwis Tłumaczeń tlumaczenia-online.pl drogą elektroniczną;

2. Operator - spółka pod firmą ITAMAR Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Wyszyńskiego 12/4 o nr KRS: 0000384706 – właściciel Serwisu Tłumaczeń tlumaczenia-online.pl, tel 32 339 96 00, e-mail biuro@tlumaczenia.pl;

3. Usługi – świadczone na rzecz Klienta przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu Tłumaczeń tlumaczenia-online.pl Świadczenie usług obejmuje tłumaczenia dokumentów.

4. Serwis – Serwis Tłumaczeń tłumaczenia-online.pl

5. Konto Klienta – dostępne dla Klienta, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m. in. na odczytywanie tłumaczeń i modyfikację przetwarzania danych osobowych oraz innych danych Klienta w Serwisie Tłumaczeń tłumaczenia-online.pl.

§ 3.

1. Operator jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis.

2. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Operatora w celach marketingowych i reklamy.

3. Klient może założyć Konto w Serwisie. Założenie Konta jest wymagane, aby móc złożyć zamówienie. Podczas rejestracji w Serwisie Klient podaje dane osobowe wypełniając dedykowany do tego celu formularz. Klient ustala hasło. Loginem jest adres poczty e-mail.

4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane do celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.

5 Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (URL)

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,

d) innych informacji transmitowanych protokołem http.

6. Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.

7. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Klientów Serwisu. Zbiór danych jest zarejestrowany u Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

§ 4.

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na umożliwieniu korzystania z usługi „zamów tłumaczenie” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

a) usługą płatną jest „zamów tłumaczenie”,

b) usługami bezpłatnymi są m .in. rejestracja w serwisie, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści Serwisu.

3. Usługa „zamów tłumaczenie” polega na sporządzeniu pisemnego tłumaczenia przesłanego drogą elektroniczną przez Klienta tekstu. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna wycena i określenie terminu realizacji tłumaczenia. Wycena jest dokonywana na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Tłumaczenie może być dostarczone Klientowi według jego wyboru drogą korespondencji elektronicznej lub na wskazany przez Klienta adres przesyłką poleconą. Tłumaczenie uwierzytelnione może być dostarczone tylko na wskazany przez Klienta adres przesyłką poleconą. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

§ 5.

1. W celu uzyskania dostępu do wybranej części zasobów Serwisu oraz możliwości zamówienia tłumaczenia należy wypełnić wniosek rejestracyjny na stronie Serwisu oraz złożyć zamówienie.

2. Rejestracja:

 a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną usługę należy na stronie „Rejestracja” wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

b) Dane wpisywane do formularza powinny dotyczyć Klienta, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane faktury” będą źródłem danych do wystawionej Klientowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę  VAT” podczas składania zamówienia.

c) poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych Serwisu,

d) na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.

e) po zakończeniu procesu rejestracji Klient otrzymuje dostęp do swojego konta, gdzie może składać zamówienia.

f) Zamówienia zapisywane są na koncie Klienta oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do nich informacja określająca wycenę, termin realizacji oraz zasady wniesienia opłaty. Do informacji dołączona jest faktura proforma.

g) usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu konta bankowego.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulaminu.

5. Klient ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a także w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Klientowi przysługuje prawo do ich skorygowania poprzez zakładkę „edycja profilu” i zapisanie danych.

§ 6.

1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Usługa może zostać opłacona:

a) za pomocą karty płatniczej,

b) za pomocą przelewu bankowego.

§ 7.

1. Podstawą wyliczenia kosztów tłumaczenia pisemnego jest obowiązujący cennik usług, na podstawie którego dokonywana jest wycena usługi.

2. Podane na stronie sklepu kwoty są cenami brutto. Podatek VAT jest automatycznie doliczony do kwot należnych Operatorowi z tytułu wykonanych usług.

3. Operator zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowych opłat wynikających z utrudnień translacyjnych lub technicznych, a zwłaszcza związanych z:

a) błędami językowymi, gramatycznymi, merytorycznymi i innych materiałach źródłowych powodujących niejednoznaczności lub trudności w zrozumieniu treści,

b) słabą czytelnością tekstu (niska jakość skanu dokumentu, bardzo drobna czcionka)

4. Wszelkie dodatkowe koszty zostaną określone i przekazane Klientowi do akceptacji.

5. Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest 1 strona obliczeniowa.

a) w przypadku tłumaczeń zwykłych (nieuwierzytelnionych) jest to strona zawierająca 1 500 znaków razem ze spacjami tekstu źródłowego. Płatność liczona jest za rozpoczętą pierwszą stronę, następnie za rozpoczęte pół strony.

b) W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych jest to strona zawierająca 1125 znaków razem ze spacjami tekstu wynikowego. Płatność liczona jest za każdą rozpoczętą stronę.

§ 8.

1. W ramach usługi „Zamów tłumaczenie", dokument jest sporządzany w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do operatora drogą elektroniczną na adres email: sklep@tlumaczenia.pl.

2. W przypadku skierowania zapytania o wycenę tłumaczenia w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, Klient w ciągu 24 godzin od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny oraz terminu wykonania usługi lub dodatkowe pytania konieczne do wykonania usługi.

3. W przypadku skierowania zapytania o wycenę tłumaczenia w innym terminie niż wskazany w ust. 2 § 8, Klient do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do usługi.

4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny tłumaczenia i nieprzyjęcia zamówienia. W takim wypadku, w terminie określonym w § 8 ust. 2 i 3 Klient zostanie poinformowany drogą korespondencji elektronicznej o odmowie wykonania usługi.

§ 9.

W ramach usługi „zamów tłumaczenie" Klient przesyła tekst lub zeskanowany dokument, który chce przetłumaczyć. W formularzu zamieszczonym na stronie zaznacza na jaki język dany dokument ma zostać przetłumaczony, w jaki sposób ma zostać dostarczony oraz w jakiej ilości.

§ 10.

Operator zastrzega sobie prawo do:

a) odesłania zapytania do Klienta w ramach usługi „Zamów tłumaczenie” wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia sporządzenie tłumaczenia,

b) odmowy przesłania sporządzenia tłumaczenia w przypadku, gdy zeskanowany dokument jest niemożliwy do odczytania albo Klient nie udzieli odpowiedzi na zapytanie Operatora, o którym mowa w lit.a

§ 11.

Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

§ 12.

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres skrzynki poczty elektronicznej.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Klientów.

3. Usługa subskrypcji „Newslettera” serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Klienta Serwisu.

4. Zamówienie usługi „Newsletter" następuje poprzez wyrażenie zgody przy rejestracji, na stronie głównej Operatora bądź przez Konto Klienta.

5. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu do Konta Klienta bądź wysyłając mail z takim żądaniem na adres sklep@tlumaczenia.pl

7. Każdy „Newsletter" lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:

a) informację o nadawcy,

b) wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej Klienta).

§ 13.

1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.

2. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 14.

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@tlumaczenia.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Klienta.

4. W ramach usługi „Zamów tłumaczenie” Operator gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli tłumaczenie zostało wykonane nieprawidłowo. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy tłumaczenie jest zgodne z zasadami prawidłowego tłumaczenia a przesłany przez Klienta tekst nie był poprawnie sformułowany.

5. Warunkiem skorzystania z reklamacji jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień tłumaczenia.

6. Po wykonaniu świadczenia tj. przesłania przez Serwis pod wskazany przez Klienta adres tłumaczenia, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 15.

1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Klientem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:

1) konsumentów,

2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

§ 16.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy.

§ 17.

1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

a) naruszenia przez Klienta postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) udostępnieniu hasła dostępu przez Klienta osobom trzecim.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 21, przed wypowiedzeniem umowy  Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator  zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.

3. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 21, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 18.

Ewentualne spory pomiędzy Operatorem a Klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Operatora. Spory z Klientem będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sądy powszechne według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl