Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) włoskiego nowego dowodu rejestracyjnego

Wysyłka w: 5 dni
Cena: 70,00 zł 70.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane

Opis

Nowy dowód rejestracyjny samochodu z Włoch w formie papierowej

Nazwa oryginalna w języku źródłowym Carta Di Circolazione

  • Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) wymagane do rejestracji pojazdu w wydziałach komunikacji.
  • Prosimy o przesłanie skanu dokumentu oraz określenie terminu realizacji wybierając opcję przy cenie produktu.
  • Tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone będzie informacją "Tłumaczenie wykonane z kopii dokumentu".
  • Gotowe tłumaczenie wysyłamy kurierem. Istnieje także możliwość odbioru osobistego w Gliwicach.

 

 Dla wygody i informacji naszych klientów podajemy tłumaczenie rubryk znajdujących się w dokumentach:

(A) Numero di immatricolazione (A) numer rejestracyjny pojazdu
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo (B) data pierwszej rejestracji pojazdu
(C) Dati nominativi (C) dane identyfikacyjne
(C.1) intestatario della carta di circolazione: (C.1) posiadacz dowodu rejestracyjnego
(C.1.1) cognome o ragione sociale (C.1.1) nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego
(C.1.2) nome/i iniziale/i (se del caso) (C.1.2) inna nazwa(y) lub inicjał(y) (jeśli istnieje)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatrico- lazione alladata di rilascio del documento (C.1.3) adres w państwie członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu
(C2) proprietario del veicolo (C.2) właściciel pojazdu
(C.2.1) cognome o ragione sociale (C.2.1) nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) (C.2.2) inna nazwa(y) lub inicjał(y) (jeśli istnieje)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla datadi rilascio del documento (C.2.3) adres w państwie członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu
(C.3) persona fisica o giuridica che puö disporre del veicolo adun titolo legale diverso da quello di proprietario (C.3) osoba fizyczna lub prawna, która może rozporządzać pojazdem dysponując aktem prawnym innym niż akt własności
(C.3.1) cognome o ragione sociale (C.3.1) nazwisko lub firma
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) (C.3.2) inna nazwa(y) lub inicjał(y) (jeśli istnieje)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.3.3) adres w Państwie Członkowskim rejestracji w dniu wydania dokumentu
(C.5). (C.6). (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1. C.2 e/o C.3 non da luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5), C.6) e C.7)'; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C. 1. C.2e C.3. (C.5). (C.6). (C.7) Jeśli zmiana w danych imiennych, o których mówią kody C.1. C.2 i / lub C.3 nie stanowi podstawy do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, nowe dane imienne odpowiadające wymienionym punktom mogą zostać zamieszczone w kodach C.5), C.6) i C.7); mają one wówczas brzmienie odpowiadające zapisom kodów C.1. C.2 i C.3.
(D) Veicolo: (D) pojazd
(D.1) marca (D.1) marka
(D.2) tipo (D.2) typ
Variante (se disponibile) wariant (jeśli są dostępne)
versione (se disponibile) wersja (jeśli są dostępne)
(D.3) denominazione/i commerciale/i (D.3) Nazwa(y) handlowa(e)
(E) numero di identificazione del veicolo (E) numer identyfikacyjny pojazdu
(F) massa: (F) masa
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg) (F.1) maksymalna technicznie dopuszczalna masa całkowita, z wyjątkiem motocykli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione(kg) (F.2) maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu w ruchu w państwie członkowskim rejestracji (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg) (F.3) maksymalna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w ruchu w państwie członkowskim rejestracji (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg) (G) Masa pojazdu czynnego wraz z nadwoziem i urządzeniem sprzęgowym w przypadku pojazdu-ciągnika kategorii innej niż M1 (kg)
(H) durata di validita, se non e illimitata (H) okres ważności, jeżeli jest nieograniczony
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione (I) data wydania dowodu rejestracyjnego, do której odnosi się dowód rejestracyjny
(J)categoria del veicolo (J) kategoria pojazdu
(J.1)destinazione ed uso (J.1) przeznaczenie i wykorzystanie
(J.2)carrozzeria (J.2) nadwozie
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile) (K) numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeżeli występuje)
(L) numero di assi (L) liczba osi
(M) interasse (mm) (M) rozstaw osi
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg (N) dla pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3500 kg
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: (O) maksymalna technicznie dopuszczalna masa przyczepy możliwa do holowania:
(O.1) rimorchio frenato (kg) (O.1) przyczepy z hamulcem (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg) (O.2) przyczepy bez hamulca (kg)
(P) motore: (P) silnik
(P.1) cilindrata (cm3) (P.1) pojemność (cm3)
(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile) (P.2) maksymalna moc netto (kW)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione (P.3) rodzaj paliwa lub źródło energii
(P.4) regime nominale (giri/min-1) (P.4) prędkość nominalna (obr/min-1)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore (P.5) numer identyfikacyjny silnika / typu silnika
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli) (Q) stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg) (dotyczy motocykli i motorowerów)
(R) colore del veicolo (R) kolor pojazdu
(S) postiasedere (S) miejsca siedzące
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente (S.1) liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso). (S.2) liczba miejsc stojących (jeżeli występuje)
(T) velocita massima (km/h) (T) prędkość maksymalna (km/h)
(U) livello sonoro: (U) poziom hałasu
(U.1) veicolo fermo (dB(A)) (U.1) na postoju (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min-1) (U.2) prędkość obrotowa silnika (obr/min-1)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A)) (U.3) pojazd w ruchu (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico: (V) emisja spalin
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh) (V.5) cząstki dla silników diesla (wg/km lub g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min-1) (V.6) właściwy współczynnik pochłaniania dla diesla (obr/min-1)
(V.7) CO2(g/km) (V.7) CO2(g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km) (V.8) Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtu della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE. (V.9) symbol kategorii środowiskowej WE z wersją odpowiadającą dyrektywie 70/220/EWG lub dyrektywie 88/77/EWG.
(W) capacita del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri). (W) pojemność zbiornika paliwa (w litrach)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl